مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۴۱
چهارشنبه،۱۱ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۸۲
آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی