مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۴۲
پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۸۳
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخهدر استان سمنان