مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۵۰
چهارشنبه،۹ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۰۵
نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۲