مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۵۳
سه‌شنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۱۰
تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزیر دادگستری به عنوان عضو مجمع عمومی سازمان حسابرسی