مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۵۳
سه‌شنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۱۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییرکاربری اراضی طلائیه)