مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۵۶
چهارشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۱۷
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان هرمزگان