مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۵۸
دوشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۲۱
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران