مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۵۸
دوشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۲۱
تصویب‌نامه در خصوص تعیین بندر آستارا در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی