مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۵۸
دوشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۲۱
تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن در مورد لازم‌الاجراء بودن تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استانها و شهرستانها