مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۵۸
دوشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۲۱
تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان