مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۵۸
دوشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۲۱
تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران