شماره ویژه نامه: ۴۷۹
شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۱۳
نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۱۳