مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۶۲
پنج‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۵
قانون حمایت خانواده