مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۶۲
پنج‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۵
رأی شماره۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی