مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۶۲
پنج‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۵
رأی شماره ۹۱۸ـ۹۱۷ـ۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی