مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۴۸۰
چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۱۷
رأی شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است