مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۶۴
چهارشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۹
تصویب‌نامه درخصوص مستثنی شدن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول حکم مندرج در ماده(۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران