مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۶۶
سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۴۴
آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی