مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۶۸
چهارشنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۵۱
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون