مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۶۸
چهارشنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۵۱
رأی شماره۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم‌درصد برقراردادهای پیمانکاری