مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۶۸
چهارشنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۵۱
رأی شماره۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است