مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۶۸
چهارشنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۵۱
رأی شماره‌های ۳۳ـ۳۲ـ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره‌سازی مرخصی‌های استحقاقی استفاده‌نشده کارکنان جهادسازندگی