مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۶۹
یکشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۵۴
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی