مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۷۱
سه‌شنبه،۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۶۲
اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره