مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۷۲
پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۶۴
قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی