مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۷۲
پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۶۴
تصویب‌نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه و تعهدات بیمه‌ای در خصوص آلوگرافتهای استخوانی، پوستی و...