مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۷۲
پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۶۴
تصویب‌نامه در مورد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲