مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۷۴
سه‌شنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۶۸
آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات