مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۷۴
سه‌شنبه،۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۶۸
دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی