مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۷۵
پنج‌شنبه،۲ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۷۰
رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند ۷ مصوبه شماره ۲۲۹۱۱۷/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه توسعه بخش کشاورزی و جزء (ج) بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۰۸۶/ت۴۷۷۵۴ن ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کارگروه مذکور