مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۷۵
پنج‌شنبه،۲ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۷۰
رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها