مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۷۵
پنج‌شنبه،۲ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۷۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنگاور