مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۷۷
چهارشنبه،۸ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۷۵
قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی