مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۷۹
پنج‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۸۰
تصویب‌نامه در خصوص واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می‌گردند، در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، بندر انزلی، ارس و اروند