مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۷۹
پنج‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۸۰
آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی