مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۸۰
دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۸۳
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی