مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۵۹۴
شنبه،۲۲ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۱۰
نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور