مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۵۳
چهارشنبه،۲ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۶۵
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه