مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۵۹
چهارشنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۸۲
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه