مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۶۰
یکشنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۸۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه