مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۶۳
دوشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۹۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه