مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۶۸
چهارشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۲
سال هفتاد شماره ۲۰۱۱۲
آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای