مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۷۹
پنج‌شنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۴۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه