مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۶۸۶
چهارشنبه،۲۱ خرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت