مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۸۷
یکشنبه،۲۵ خرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه