مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۹۴
سه‌شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه