مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۴۲
پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۸۳
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه