مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۴۳
چهارشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۸۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش رودپی شهرستان ساری در استان مازندران