مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۴۸
چهارشنبه،۲ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۷۹۹
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه