مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۴۹
دوشنبه،۷ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۸۰۳
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه